Test Analyst Brno, Prague

Position is also available for junior candidates.

 

We are team of test analysts who know the country business processes and how they are supported in systems. Test analysts are partners for discussions about test strategy, test plan, scope of the testing and about test scenarios in particular countries. We manage updates scenarios, smokes the deliveries as the 0. step of the country user acceptance testing. Part of the regress and performance tests are automatic, so automatic testing repository maintenance would also be part of test analyst job. You as our new colleague will cooperate with Analysts, Developers, Business and IT representatives and especially Test team in countries. You will also inform about the impacts of deliveries and help with the testing preparation, execution, or automatic testing.

 

If you have...

 • Advanced English (spoken and written).
 • Knowledge of SW testing processes, methodology, analysis, incident management.
 • Orientation in the test scenarios, know how to check the result, eg. in DB.
 • Ability to read analytical and design documentation.
 • Openess to discuss on different opinions. "Can do" attitude.
 • Strong analytical skills.
We need the best, the most flexible, the right freaks to get things done!

We give you a chance to…

 • Maintain the testing scenarios repository, for manual, or automatic tests, ie. change or create test scenarios, test data, configurations based on the requirements & design documentation.
 • Execute smoke tests of new deliveries (0. step of user acceptance tests), execute automatic tests, regress tests.
 • Prepare the test strategy, test plan, scope for testing of new deliveries.
 • Present the impacts on acceptance testing in countries, help and support the countries with their acceptance testing.
 • Help with leading / coordination and if needed participate actively on the test execution, support bugs reporting process/incident management process and help with retests with an objective of the successfull deploment of new deliveries and the activation of new business features in the country.
 • Report the testing progress, collects feedbacks, propose process and other improvements.
Be part of it! Join our team and show us what's in you!

Is there more you know…?

 • JIRA or other tests and bugs tracking tool knowledge.
 • Automatic testing knowledge and experience as we would like to test automatically more and more. 
 • Knowledge of JAVA or .NET as well as SQL would be a plus for automatic testing test analyst.
 • Experience in consumer finance, knowledge of consumer finance processes.
 • University technical/business degree.
 • Customer oriented and interpersonal skills.
 

We offer...

For your wellbeing

 • Motivating yearly bonuses.
 • Extra week of holidays.
 • 2 sick days/year.
 • Flexible working hours.

For your better working environment

 • Notebook.
 • Cell phone.
 • Free tea. Subsidized coffee.
 • Meal allowances.
 • Relax room & Activity room.
 • Referral Program Bonuses.
 • Unforgettable corporate and team events.
 • And of course you will be part of a IT professional team with access to new technologies, in a place where you can cultivate your expertise and use your knowledge to the full extent.

For your future

 • Possible internal growth.
 • Technical trainings and certificates.
 • Loyalty bonus.
 • Allowance to pension scheme.

 

Meet Real Challenge!

Apply now for Test Analyst

 I agree with the processing of personal data / Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Uchazeč o zaměstnání ve společnosti Home Credit International a.s., IČO 60192666, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2201 (dále jen „Společnost“) dobrovolně poskytuje své osobní údaje požadované Společností pro příslušnou pracovní pozici.

Uchazeč o zaměstnání zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, potvrzením a odesláním formuláře s vyplněnými osobními údaji uděluje Společnosti kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem získání zaměstnání u Společnosti, a nebo u společnosti Air Bank a.s., IČO 29045371, se sídlem v Praze 11 - Chodov, Hráského 2231/25, PSČ 148 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16013 (dále jen „Air Bank“), a nebo společnosti Home Credit a.s., IČO 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4401 (dále jen „Home Credit“; Společnost, Air Bank a Home Credit dále jen jako „Společnosti skupiny PPF“). Uchazeč uděluje souhlas Společnostem skupiny PPF se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném pro naplnění účelu výběru kandidáta pro příslušnou pracovní pozici. Uchazeč o zaměstnání uděluje souhlas na dobu tří let.

Dále tímto uchazeč o zaměstnání souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna poskytovat tyto osobní údaje i Společnostem skupiny PPF a souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány Společností automatizovaně i manuálně jejími vlastními zaměstnanci, případně jiným subjektem v pozici zpracovatele osobních údajů na základě smlouvy uzavřené v souladu se Zákonem.

Poskytnutím osobních údajů a udělením souhlasu uchazeč o zaměstnání také potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle 1) ust. § 12 Zákona, tedy že požádá-li uchazeč o zaměstnání jako subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost jako správce povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a podle 2) ust. § 21 Zákona, tedy že uchazeč o zaměstnání jako subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost, jako správce, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat mj. o vysvětlení a odstranění závadného stavu.


Consent of job seeker with the processing of personal data within the meaning of the Act No. 101/2000 Coll., On Personal Data Protection, as amended (the "Act")

Job seeker at Home Credit International a.s., ID 60192666, with registered office in Prague 6, Evropská 2690/17, Postal Code 160 41, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, file no. B 2201 (the "Company") voluntarily provides personal data required by the Company for the respective job.

The job seeker whereby checking the box “I agree with the processing of personal data” and confirmation and submission of the completed form with personal data provides the Company's with qualified consent to the processing of personal data for the purpose of obtaining job position with the Company, or at Air Bank a.s., ID 29045371, with registered office in Prague 11 - Chodov, Hráského 2231/25, Postal Code 148 00, registered in the Commercial register of the Municipal court in Prague, file no. B 16013 ("Air Bank"), or at the company Home Credit a.s., ID 26978636, with registered office at Nové sady, 996/25, Brno, Postal Code 602 00, registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno, file. no. B 4401 ("Home Credit"; the Company, Air Bank and Home Credit hereinafter referred to as "PPF Group Companies"). The applicant provides the PPF Group Companies with the consent to the processing of his personal data to the extent necessary to fulfil the purpose of selecting a candidate for the respective position. A job applicant gives consent for a period of three years.

Applicant also agrees that the Company is entitled to provide such personal information to PPF Group Companies and agrees that the personal data will be processed as automated or manually by the Company’s own staff or by any other entity in the position data processor based on agreement concluded in accordance with the Act.

By providing personal data and the granting of consent jobseeker also confirms that he was advised of his rights under 1) provision of § 12 of the Act, namely that if the job seeker asks for information about the processing of his personal data, the Company, as administrator, is required to provide such information without undue delay and under 2) provision of § 21 of the Act, that the job seeker who finds or believes that the Company, as the administrator, or the processor processes the personal data inconsistently with the protection of privacy and personal life or in conflict with the law, especially if personal data are inaccurate with regard to the purpose of processing, may ask, among others, for clarification and removal of a defective condition.

Similar positions